Một số đặc điểm nhân thân của người phạm tội cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam

  • ThS. Nguyễn Trung Hòa
Từ khóa: Cướp tài sản, đặc điểm nhân thân, các tỉnh, thành phố phía Nam.

Tóm tắt

Trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm nhân thân của 8163 đối tượng phạm tội cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2016, tác giả đã làm rõ các đặc điểm nhân thân người phạm tội cướp tài sản như: Đặc điểm về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp của người phạm tội; đặc điểm về động cơ mục đích phạm tội; đặc điểm về tiền án, tiền sự và nơi cư trú của người phạm tội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-03