Cơ sở của việc ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính ở Việt Nam

  • TS. Nguyễn Minh Oanh
Từ khóa: Quyền nhân thân, chuyển đổi giới tính, LGBT

Tóm tắt

Bộ luật dân sự năm 2015 của Việt Nam tuy đã công nhận về chuyển đổi giới tính nhưng chưa khẳng định chuyển đổi giới tính là một “quyền” như các quyền nhân thân khác (Điều 37). Bài viết này sẽ tìm hiểu cơ sở cho việc ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính ở Việt Nam nhằm xóa bỏ những lo lắng và thiết lập một nền tảng chắc chắn cho việc ghi nhận về quyền chuyển đổi giới tính trong văn bản quy phạm pháp luật và bảo đảm thực thi quyền này trên thực tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-03