Quay trở lại chi tiết bài viết Học thuyết về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII: Sự cần thiết của việc nghiên cứu và một số suy ngẫm ban đầu về cách tiếp cận vấn đề đặt ra Tải xuống tải PDF