Mối quan hệ giữa thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong tố tụng hình sự

  • TS. Hoàng Xuân Đàn
Từ khóa: Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân

Tóm tắt

Thực hành quyền công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp là hai chức năng cơ bản của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND). Tuy là hai chức năng độc lập nhưng chúng có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với nhau. Bài viết làm rõ mối quan hệ giữa hai chức năng này trong hoạt động của VKSND, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-06