Một số vấn đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thiết bị giám sát công cộng trong phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng và hành vi khác xâm phạm trật tự công cộng

  • ThS. Vũ Thế Công
  • Trần Quý Trọng
Từ khóa: Giám sát công cộng bằng camera giám sát, phòng ngừa tội phạm, tội gây rối trật tự công cộng, trí tuệ nhân tạo

Tóm tắt

Bài viết trình bày những vấn đề cấp thiết và cơ sở khoa học để ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giám sát công cộng trong phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng trong giai đoạn hiện nay và tương lai gần; thực trạng các nguồn lực và tình hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giám sát công cộng trong phòng ngừa tội phạm này. Qua đó, đưa ra giải pháp nhằm triển khai, áp dụng và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giám sát công cộng trong phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-06