Vận động hành lang: Nhìn từ chính sách pháp luật

  • GS. TS. Võ Khánh Vinh
Từ khóa: Nhóm lợi ích có tổ chức, vận động hành lang, cơ chế tác động của vận động hành lang đến chính sách, pháp luật, chính sách pháp luật về vận động hành lang

Tóm tắt

Vận động hành lang là một chủ đề được nhiều ngành khoa học quan tâm nghiên cứu, trong đó có luật học. Luật học quan tâm đến vận động hành lang cũng ở các phương diện hay cấp độ khác nhau: Phương diện chính sách pháp luật, phương diện pháp luật thực chứng, phương diện so sánh pháp luật, phương diện xã hội học pháp luật; cấp độ lý luận, cấp độ thực tiễn và các phương diện, cấp độ khác. Bài viết này bước đầu tìm hiểu vận động hành lang từ phương diện chính sách pháp luật cả ở cấp độ lý luận lẫn cấp độ thực tiễn, cụ thể là bước đầu tìm hiểu những vấn đề cơ bản, quan trọng về mối quan hệ giữa các nhóm lợi ích có tổ chức, vận động hành lang và cơ chế tác động của chúng đến sự hình thành chính sách pháp luật của Nhà nước, những vấn đề cơ bản của chính sách pháp luật về vận động hành lang, tức là luận giải vận động hành lang là một vấn đề của chính sách pháp luật, mục tiêu, quan điểm, nội dung của chính sách pháp luật về vận động hành lang, các phương tiện, hình thức thực hiện chính sách pháp luật về vận động hành lang.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-06