Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời kỳ hội nhập

  • ThS. Nguyễn Thị Long
Từ khóa: Dữ liệu cá nhân, tài sản, bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ thể dữ liệu cá nhân, chuyển giao dữ liệu cá nhân, giá trị, giá trị sử dụng

Tóm tắt

Bài viết tập trung phân tích thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể: Đánh giá những quy định chung về dữ liệu cá nhân; quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến dữ liệu cá nhân; các phương thức bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành... Thông qua việc nghiên cứu dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham khảo văn bản pháp luật của một số quốc gia đã có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-28