Bảo vệ trẻ em khỏi sự cưỡng bức và lạm dụng tình dục theo pháp luật quốc tế và sự thể hiện trong Bộ luật Hình sự năm 2015

  • ThS. Phạm Việt Nghĩa
Từ khóa: Bảo vệ trẻ em, cưỡng bức tình dục trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em

Tóm tắt

Trên cơ sở đối chiếu với các điều ước quốc tế về vấn đề bảo vệ trẻ em khỏi sự cưỡng bức và lạm dụng tình dục, có thể thấy Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 - sau đây gọi tắt là BLHS năm 2015) vẫn còn một số bất cập. Bài viết đưa ra những kiến nghị về việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cưỡng bức và lạm dụng tình dục trẻ em trong Phần các tội phạm của BLHS năm 2015.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20