Bảo đảm quyền được bảo vệ của trẻ em bị bạo lực ở Việt Nam hiện nay

  • ThS. Nguyễn Thị Quang Đức
Từ khóa: trẻ em, trẻ em bị bạo lực, quyền được bảo vệ

Tóm tắt

Trẻ em bị bạo lực là chủ thể thuộc nhóm người dễ bị tổn thương, cần được Nhà nước và xã hội bảo vệ. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích các quy định pháp luật và thực tiễn bảo đảm quyền được bảo vệ của trẻ em bị bạo lực ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền được bảo vệ của trẻ em bị bạo lực ở Việt Nam trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20