Hoàn thiện pháp luật về vai trò của Tòa án trong việc chỉ định, thay đổi Trọng tài viên khi giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng phương thức trọng tài

  • TS. Khúc Thị Phương Nhung
Từ khóa: Trọng tài thương mại, Trọng tài viên, tòa án

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu vai trò của Tòa án đối với hoạt động tố tụng trọng tài, cụ thể là sự hỗ trợ của Tòa án trong việc chỉ định, thay đổi Trọng tài viên trong quá trình tố tụng trọng tài thông qua việc đánh giá thực trạng pháp luật, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế; trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20