Pháp luật về sử dụng đất kết hợp đa mục đích với yêu cầu phát triển bất động sản du lịch ở Việt Nam

  • Vũ Văn Huân
  • TS. Châu Hoàng Thân
Từ khóa: Sử dụng đất đa mục đích, mục đích sử dụng đất, bất động sản du lịch

Tóm tắt

Sử dụng đất kết hợp nhiều mục đích trên một khu đất/thửa đất đã diễn ra khá phổ biến ở nước ta thời gian qua, nhất là sự phát triển của các dự án bất động sản du lịch, điển hình là dự án khu nghỉ dưỡng liên hợp. Điều này đặt ra yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý bảo đảm sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước với quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Với những đặc điểm của bất động sản du lịch ở Việt Nam, bài viết tập trung phân tích và đưa ra những kiến nghị về chế độ sử dụng đất đa mục đích, thiết lập hành lang pháp lý chặt chẽ cho phát triển các dự án bất động sản du lịch.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20