Quay trở lại chi tiết bài viết Hoàn thiện chế định kiểm sát tố tụng công ích của Viện kiểm sát nhân dân nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải xuống tải PDF