SỰ THAM GIA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA THANH NIÊN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM

  • Bùi Văn Lương
  • Phương Hữu Khiêm
  • Đỗ Anh Tài
Từ khóa: Thanh niên; Lực lượng lao động; Việc làm; Mô hình probit; Tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt

Ở nhiều quốc gia, lực lượng lao động thanh niên luôn được xác định là động lực chính trong phát triển vốn con người. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia lực lượng lao động thanh niên ở tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu từ Điều tra Quốc gia về Lực lượng Lao động Việt Nam năm 2014, 2015 và 2016, phân tích sử dụng mô hình probit. Kết quả chỉ ra rằng có nhiều yếu tố tác động đến sự lựa chọn tham gia lực lượng lao động của thanh niên có mức ý nghĩa thống kê cao, bao gồm đặc điểm cá nhân (tuổi, giới tính, vị trí sinh sống, trình độ học vấn) và đặc điểm nhân khẩu học của hộ gia đình (quy mô hộ gia đình). Điều đáng quan tâm là kết quả cho thấy có sự chênh lệch giữa các nhóm giới và khu vực sống, thanh niên nữ ít có khả năng tham gia vào thị trường lao động hơn so với nam thanh niên (0,66% điểm). Trong khi thanh niên sống ở nông thôn có xác suất tham gia lực lượng lao động cao hơn so với thanh niên sống ở thành thị (khoảng 1,42% điểm).

##submission.authorBiographies##

Bùi Văn Lương

Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Phương Hữu Khiêm

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Đỗ Anh Tài

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh  – ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-19
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)