Quay trở lại chi tiết bài viết HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA CẢI TIẾN (SRI) TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - BÀI TỔNG QUAN Tải xuống tải PDF