HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ SỰ GẮN KẾT CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ: NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ DƯỚI QUAN ĐIỂM CỦA LÝ THUYẾT TỰ QUYẾT

  • Dương Thạch Quyên, Trương Minh Đức, Phạm Thị Tuấn Linh
Từ khóa: Hoạt động ngoại khóa Sự gắn kết của sinh viên Nhu cầu; Lý thuyết; Tự quyết; Phỏng vấn

Tóm tắt

Tham gia các hoạt động ngoại khóa có thể thỏa mãn một số nhu cầu của sinh viên và đem lại những tác động tích cực đối với cuộc sống sinh viên, bao gồm việc tăng cường sự gắn kết với trường học. Sinh viên quốc tế là một phần quan trọng của Khoa Quốc tế -  Đại học Thái Nguyên, tuy nhiên, các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên quốc tế vẫn còn hạn chế. Dựa theo lý thuyết Tự quyết, nghiên cứu này áp dụng phương pháp tiếp cận khám phá nhằm tìm hiểu mối quan hệ của hoạt động ngoại khóa, nhu cầu của sinh viên quốc tế và sự gắn kết của sinh viên quốc tế với nhà trường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sinh viên quốc tế nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động ngoại khóa trong việc đáp ứng nhu cầu của họ và khiến họ gắn kết hơn. Do vậy,  Khoa Quốc tế nên thiết kế các chương trình hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho sinh viên quốc tế để giúp sinh viên tăng cường sự gắn kết với nhà trường. Trong tương lai, nghiên cứu giải thích có thể ước lượng tác động của các hoạt động ngoại khóa đối với nhu cầu của sinh viên và sự gắn kết của sinh viên với các cơ sở giáo dục đại học.

##submission.authorBiography##

Dương Thạch Quyên, Trương Minh Đức, Phạm Thị Tuấn Linh

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-19
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)