PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG E-BANKING CỦA KHÁCH HÀNG Ở VIỆT NAM

  • Vũ Thị Kim Chi
Từ khóa: E-banking Việt Nam; Hành vi người tiêu dùng; Phân tích hồi quy đa biến; Hình ảnh thương hiệu

Tóm tắt

Bài viết nhằm mục đích tập trung nghiên cứu việc sử dụng dịch vụ e-banking ở Việt Nam - một quốc gia có tỷ lệ ý định áp dụng ngân hàng điện tử thấp - và giải thích cho thực trạng trên. Bài viết sử dụng bộ dữ liệu từ khảo sát 235 khách hàng ở Hà Nội về ý định sử dụng ngân hàng điện tử. Để ước tính mô hình nghiên cứu, tác giả tiến hành phân tích hồi quy đa biến, sử dụng phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả thực nghiệm cho thấy ý định sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam chịu ảnh hưởng tích cực bởi kỳ vọng về tính hiệu quả, hình ảnh thương hiệu, yếu tố pháp luật và chuẩn chủ quan nhưng có mối quan hệ tiêu cực với nhận thức rủi ro và nhận thức về chi phí chuyển đổi. Các kết quả nghiên cứu trên mang lại những hàm ý chính sách quan trọng đối với các nhà quản lý ngân hàng, bao gồm tập trung vào các yếu tố về tính năng của dịch vụ ngân hàng, cũng như các yếu tố bên ngoài như chuẩn chủ quan. Bài viết cũng khẳng định vai trò của toàn bộ chức năng của hệ thống ngân hàng điện tử, nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo các tương tác giữa cá nhân và phương tiện truyền thông, điều này có thể làm gia tăng ý định sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam.

##submission.authorBiography##

Vũ Thị Kim Chi

Học viện Ngân hàng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-20
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)