ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN LỢI NHUẬN KHI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

  • Nguyễn Thị Hoa Hồng, Nguyễn Tuấn Dũng
Từ khóa: Cấu trúc vốn; Đòn bẩy tài chính; Hiệu quả hoạt động kinh doanh; Mô hình tác động cố định; Lợi nhuận giao dịch cổ phiếu

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2014-2019. Nghiên cứu ban đầu sử dụng các mô hình hồi quy bao gồm bình phương thông thường nhỏ nhất, tác động ngẫu nhiên, tác động cố định, sau đó tiếp tục áp dụng các kiểm tra Breusch Pagan Lagrangian, Modified Ward và Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp, cuối cùng kiểm định Robust để khắc phục phương sai sai số thay đổi trong mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy đòn bẩy tài chính tổng thể có tác động tiêu cực và đáng kể đến lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu, tuy nhiên hai yếu tố trong tổng đòn bẩy tài chính bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn lại tác động tích cực đến lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu. Bên cạnh đó, các nhân tố liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như mức độ tăng trưởng và tỷ suất sinh lời trên tài sản mang lại tín hiệu tốt cho lợi nhuận của cổ phiếu, trong khi quy mô của doanh nghiệp lại cho thấy tác động ngược chiều. Qua những kết quả này, các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam sẽ biết cách mang lại giá trị cho nhà đầu tư và các nhà đầu tư cổ phiếu cũng có cái nhìn bao quát hơn về nền tảng và hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra quyết định. Các bên liên quan khác như các tổ chức thị trường chứng khoán hay chính phủ sẽ có được những đề xuất để cải thiện thị trường giao dịch.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Hoa Hồng, Nguyễn Tuấn Dũng

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-20
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)