XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ VÀ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI SAU BIOGAS BẰNG CÔNG NGHỆ AAO

  • Nguyễn Thị Lương, Vũ Đức Anh, Tôn Thị Minh Khánh, Lê Viết Nhất, Võ Hữu Công
Từ khóa: Nước thải chăn nuôi; Xử lý nước thải; Chất ô nhiễm hữu cơ; Loại bỏ dinh dưỡng; AAO

Tóm tắt

Nước thải chăn nuôi có hàm lượng chất hữu cơ và dinh dưỡng cao được thải ra môi trường tiếp nhận. Mặc dù phần lớn nước thải từ chăn nuôi lợn được xử lý bằng hệ thống biogas nhưng nồng độ COD, amoni (NH4+) và phốt phát (PO43-) vẫn rất cao. Nghiên cứu này sử dụng hệ thống ba ngăn kỵ khí-thiếu khí-hiếu khí (AAO) để loại bỏ đồng thời các chất ô nhiễm hữu cơ, nitơ và phốt pho thông qua các thí nghiệm liên tục ở quy mô phòng thí nghiệm. Nước thải đầu ra hệ thống biogas có COD từ 2000-5000 mg/L, NH4+ từ 155-188 mg/L, và PO43- từ 13,0-21,95 mg/L được sử dụng làm đầu vào của hệ thống xử lý. Kết quả cho thấy khả năng xử lý chất hữu cơ (COD) đạt 82%, amoni đạt 70%, nước sau xử lý dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT. Để tối ưu hóa hệ thống AAO xử lý nước thải có nồng độ chất ô nhiễm cao, cần có những nghiên cứu sâu hơn về điều kiện vận hành như thời gian lưu và lượng oxy cung cấp.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Lương, Vũ Đức Anh, Tôn Thị Minh Khánh, Lê Viết Nhất, Võ Hữu Công

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-20
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)