CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH LÀO CAI

  • Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Lan Anh , Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Nga
Từ khóa: Hoạt động thanh tra thuế; Các nhân tố ảnh hưởng; Kết quả thanh tra thuế; Cục Thuế; Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt

Bài báo đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thanh tra thuế và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến kết quả thanh tra thuế. Thông qua kết quả khảo sát 250 cán bộ thuế trong Cục Thuế tỉnh Lào Cai, bài viết vận dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phương pháp phân tích hồi quy để đánh giá thực trạng và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tới kết quả thanh tra thuế. Dựa trên hệ số hồi quy chuẩn hóa (Beta Standardized Coefficients), các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra thuế được xếp hạng theo mức độ tác động như sau: công cụ hỗ trợ và phương tiện vật chất, hệ thống quy định pháp luật, sự phối hợp trong nội bộ cơ quan thuế, thủ tục giám sát, thái độ và sự phối hợp của người nộp thuế, chế độ đãi ngộ đối với thanh tra viên, cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, năng lực phẩm chất của cán bộ kiểm tra, quy trình và phương pháp thanh tra và cuối cùng là sự phối hợp của các bên liên quan. Từ đó, bài báo đề xuất một số giải pháp nâng cao kết quả thanh tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Lào Cai trong giai đoạn tới.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Lan Anh , Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Nga

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-21
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)