NGHIÊN CỨU VỀ THỰC HIỆN KHÓA BỒI DƯỠNG CHIẾN LƯỢC HỌC PHÁT ÂM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

  • Dương Đức Minh
  • Nguyễn Ngân Hà
Từ khóa: Phát âm; Bồi dưỡng phát âm; Mô hình Dickenson; Sinh viên đại học; Chiến lược học tập

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu hành động này là để cải thiện khả năng phát âm của sinh viên, đặc biệt là về các nguyên âm tiếng Anh, thông qua một chương trình luyện âm. 20 sinh viên không chuyên tiếng Anh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình này. Trong 10 tuần, học viên được giải thích về cách tạo nguyên âm tiếng Anh cũng như sự giống và khác nhau giữa hệ thống nguyên âm tiếng Anh và tiếng Việt trước khi thực hành các âm này thông qua mô hình bồi dưỡng của Dickerson. Dữ liệu được thu thập từ bảng câu hỏi và kiểm tra trước và sau thực nghiệm. Việc phân tích dữ liệu thu thập được đã chứng minh rằng sau chương trình đào tạo, học viên đã đạt được sự cải thiện nhất định về khả năng phát âm của mình. Số lỗi phát âm nguyên âm giảm; tuy nhiên, một số âm vẫn có vấn đề với người học. Bằng cách nghiên cứu những lỗi sai về phát âm của sinh viên, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng có sự tồn tại mối quan hệ giữa tiếng Việt ​​và tiếng Anh, và tiếng Việt có ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiếp thu phát âm tiếng Anh của sinh viên trong nghiên cứu này. Bên cạnh đó, việc sử dụng các chiến lược học phát âm khác nhau đã được chứng minh là hữu ích cho việc học phát âm của học sinh, đặc biệt là nhóm chiến lược xã hội.

##submission.authorBiographies##

Dương Đức Minh

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Ngân Hà

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-21
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)