CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN NGÀNH MÔI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  • Cao Thị Nhung Trang, Nguyễn Thị Hoa
Từ khóa: Yếu tố; Ảnh hưởng; Môi trường; Quyết định; Tuyển sinh

Tóm tắt

Để xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành Môi trường của sinh viên Khoa Quốc tế, nhóm nghiên cứu đã chọn 21 biến để nghiên cứu và chia làm 4 nhóm giả thuyết nghiên cứu chính: “Đặc điểm cố định của Khoa”, “Nỗ lực giao tiếp của Khoa”, “Đặc điểm bản thân sinh viên” và “Các cá nhân có ảnh hưởng” trên 134 sinh viên ngành Môi trường. Phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy 81,5% quyết định chọn ngành Môi trường của sinh viên Khoa Quốc tế chịu sự ảnh hưởng bởi 4 nhóm tố trên. Trong đó quyết định chọn ngành Môi trường của sinh viên tăng lên 0,419 đơn vị khi đặc điểm cố định của Khoa tăng lên 1 đơn vị; tăng lên 0,306 đơn vị khi nỗ lực giao tiếp của Khoa tăng lên 1 đơn vị; tăng lên 0,126 đơn vị khi đặc điểm bản thân học sinh tăng lên 1 đơn vị và tăng lên 0,337 đơn vị khi cá nhân có ảnh hưởng tăng lên 1 đơn vị. Do đó, để nâng cao công tác tuyển sinh ngành Môi trường Khoa cần nâng cao các công tác: Quản lý chặt chẽ các yếu tố tạo nên đặc điểm cố định của Khoa, tăng cường nỗ lực tuyên truyền và quảng bá, xây dựng đội ngũ cán bộ tư vấn tuyển sinh chuyên nghiệp, thiết lập mối quan hệ hữu hảo giữa Khoa với các đối tượng hữu quan có liên quan.

##submission.authorBiography##

Cao Thị Nhung Trang, Nguyễn Thị Hoa

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-21
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)