CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN

  • Dương Thị Thái, Hà Trọng Quỳnh, Phạm Thị Tuấn Linh
Từ khóa: Chuyển đổi số; Số hóa; Giáo dục đại học; Trường đại học; Nghiên cứu tổng quan

Tóm tắt

Chuyển đổi số giúp các trường đại học thay đổi các hoạt động dạy – học, nghiên cứu và vận hành truyền thống với các cách thức đổi mới, sáng tạo và tiết kiệm chi phí hơn. Trên thế giới, các trường đại học đều cố gắng xây dựng và phát triển chiến lược và các hoạt động chuyển đổi số để tìm ra một mô hình phù hợp nhất với từng đơn vị. Nghiên cứu này hệ thống tổng quan tài liệu để cung cấp những thông tin tổng hợp về hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Nghiên cứu sử dụng các cơ sở dữ liệu như Web of Science (WoS), Google Scholar, Research Gate, ScienceDirect để tiếp cận các bài báo về chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Các bài báo được lựa chọn để nghiên cứu tổng quan phải đáp ứng các tiêu chí: có nội dung về chuyển đổi số trong giáo dục đại học, viết bằng tiếng Anh và có thể tiếp cận toàn văn. Tổng cộng có 24 bài báo được sử dụng để nghiên cứu tổng quan. Dựa vào các kết quả của nghiên cứu tổng quan này, nghiên cứu thực nghiệm trong tương lai có thể xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác triển khai hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

##submission.authorBiography##

Dương Thị Thái, Hà Trọng Quỳnh, Phạm Thị Tuấn Linh

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-21
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)