VAI TRÒ CỦA LÒNG TIN KHÁCH HÀNG TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA MARKETING HỖN HỢP VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

  • Khamla Phommany
Từ khóa: Vai trò; Lòng tin khách hàng; Mối quan hệ; Marketing hỗn hợp; Chiến lược thương hiệu

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra vai trò trung gian của lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu trong mối quan hệ giữa marketing hỗn hợp và hiệu quả chiến lược thương hiệu tại Bệnh viện Quốc tế tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm 188 nhân viên và bệnh nhân từ bệnh viện và họ được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi tiểu sử. Phân tích nhân tố khám phá là phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này và các mối tương quan Pearson được tính toán để điều tra mối quan hệ giữa các biến với sự trợ giúp của Gói thống kê cho Khoa học xã hội. Kết quả cho thấy rằng sự tin tưởng của bệnh nhân dùng làm trung gian hoàn toàn mối quan hệ giữa cách tiếp thị kết hợp và hiệu quả của chiến lược thương hiệu. Cuối cùng, kết quả cho thấy có tác động tích cực và có ý nghĩa lớn giữa tiếp thị hỗn hợp và sự tin tưởng của bệnh nhân, đặc biệt là cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ cao của bệnh viện làm cho bệnh nhân tin tưởng vào thương hiệu của họ và hơn nữa tất cả thành phần của chiến lược tiếp thị hỗn hợp đều có tác động lớn đến hiệu quả của chiến lược thương hiệu. Tuy nhiên, bệnh viện nên áp dụng các loại thuốc và phương pháp điều trị chất lượng cao với giá thành hợp lý để tăng hiệu quả của chiến lược thương hiệu.

##submission.authorBiography##

Khamla Phommany

Khoa Quốc tế - ĐH  Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-21
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)