PHÂN TÍCH HÀNH VI RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TRONG CÁC NHÀ HÀNG LÀO VÀ VIỆT NAM

  • Sengthong Vongphachanh
Từ khóa: Rối loạn chức năng; Hành vi người tiêu dùng; Quyết đoán; Khéo léo về đạo đức; Chủ nghĩa vụ lợi cá nhân; Sự không hài lòng

Tóm tắt

Nghiên cứu tập trung vào việc xác định các yếu tố tác động đến hành vi rối loạn chức năng và kiểm tra sự khác biệt về nhận thức giữa hành vi của người tiêu dùng Lào và Việt Nam đối với dịch vụ nhà hàng. Một số giả thuyết được đề xuất dựa trên những đặc điểm của người tiêu dùng mà có thể thúc đẩy hành vi rối loạn chức năng. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp để phát triển bảng câu hỏi, các kịch bản liên quan đến hành vi rối loạn chức năng cũng được xây dựng. Người trả lời được yêu cầu đánh giá mức độ phù hợp của từng hành vi và trả lời một nhóm câu hỏi dựa trên giả thuyết đã phát triển. Dữ liệu được thu thập qua Internet (Facebook, phương tiện trực tuyến), và các phương pháp thống kê được sử dụng để phân tích là phân tích hồi quy, EFA và CFA. Kết quả chỉ ra rằng ảnh hưởng giữa các cá nhân như tính cách quyết đoán, sự thể hiện bản thân, sự khéo léo về đạo đức và sự mưu mô xảo quyệt, cùng với các khía cạnh liên quan đến tình huống, chẳng hạn như sự không hài lòng và sự chấp nhận tác động mạnh mẽ đến hành vi rối loạn chức năng. Kết quả cũng chỉ ra rằng có sự khác biệt về nhận thức giữa hành vi của người tiêu dùng Lào và Việt Nam đối với dịch vụ nhà hàng.

##submission.authorBiography##

Sengthong Vongphachanh

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-24
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)