LỚP HỌC PHẦN ĐA QUỐC GIA TRONG XU THẾ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  • Đỗ Lệ Hà
Từ khóa: Lớp học phần đa quốc gia; Quốc tế hóa; Hội nhập; Đa văn hóa; Ngôn ngữ

Tóm tắt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, các trường đại học nước ngoài thực hiện nhiều chính sách thu hút sinh viên Việt Nam đến học tập và cũng có nhiều sinh viên quốc tế chọn các trường đại học của Việt Nam là điểm đến để học tập và trải nghiệm văn hóa, từ đó, lớp học phần đa quốc gia được hình thành. Với mục tiêu nghiên cứu vai trò, sự cần thiết của lớp học phần đa quốc gia trong xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học, bài báo đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn và những điểm cần cải tiến trong quá trình tổ chức đào tạo các lớp học phần này. Bài báo đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua quan sát thực tế, nghiên cứu tình huống và phỏng vấn sâu giảng viên, sinh viên Việt Nam và quốc tế tại Đại học Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tạo động lực cho quá trình quốc tế hóa nhà trường như đổi mới quản lý, tạo các điều kiện để giảng viên phát triển năng lực bản thân, tăng cường tương tác trong lớp học và cơ hội khám phá các nền văn hóa mới.

##submission.authorBiography##

Đỗ Lệ Hà

Đại học Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-24
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)