NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CỦA CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN

  • Đàm Hà Lương Thanh, Hà Xuân Linh, Đặng Thị Thái Hà
Từ khóa: Hóa chất bảo vệ thực vật; Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật; Xã Huống Thượng; Môi trường; Sức khỏe con người

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tình hình quản lý, sử dụng và ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến môi trường và sức khoẻ của người dân trên địa bàn xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 63 nông hộ trong 3 xóm được lựa chọn để phỏng vấn trực tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc được sử dụng chủ yếu là thuốc trừ sâu, chiếm 57%; trong đó, thuốc nằm trong nhóm II và nhóm III chiếm 80% lượng thuốc được sử dụng. Thuốc bảo vệ thực vật nhóm IV chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ vào 20% lượng tiêu thụ. Thuốc có nguồn gốc hóa học vẫn chiếm một tỉ lệ lớn tới 72%. Việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân cách sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đã được các cấp quan tâm, tuy nhiên chỉ có 35% người dân được phỏng vấn muốn thay đổi cách sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật hiện nay. Tỷ lệ người dân biết đầy đủ các quy trình an toàn về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật còn thấp. Điều này đã làm ảnh hưởng tới môi trường và sức khoẻ của người dân.

##submission.authorBiography##

Đàm Hà Lương Thanh, Hà Xuân Linh, Đặng Thị Thái Hà

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-24
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)