NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THỦY PHÂN KHÔ ĐẬU TƯƠNG BẰNG CHẾ PHẨM ENZYME ALCALASE THƯƠNG MẠI ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN DẠNG LỎNG

  • Lưu Hồng Sơn, Đinh Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Hữu Thọ
  • Tạ Thị Lượng
  • Đặng Thị Thái Hà
Từ khóa: Enzym Alcalase; Khô đậu tương; Phân bón; Tối ưu; Box-Behnken

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là khảo sát đơn yếu tố tỉ lệ phối trộn thích hợp giữa enzyme (E) và chế phẩm vi sinh vật có ích (EM), tỉ lệ nước bổ sung, nhiệt độ ủ, thời gian thủy phân ảnh hưởng tới quá trình thủy phân khô đậu tương bằng chế phẩm enzyme alcalase. Hàm lượng protein hòa tan trong dịch thủy phân được xác định bằng phương pháp Lowry. Kết quả khảo sát tương ứng là: EM 2% + E 1.5%; 4 (ml/g); 45ºC; 8 h. Trên cơ sở khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thủy phân, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ phối trộn giữa enzyme và EM, tỷ lệ nước bổ sung, nhiệt độ ủ, thời gian thủy phân là những yếu tố ảnh hưởng mạnh đến quá trình thủy phân. Bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm Box- Behnken đã tìm được điều kiện tối ưu quá trình thủy phân khô đậu tương là tỷ lệ phối trộn giữa enzyme và EM là EM 2% + E 1.5%, tỉ lệ nước bổ sung là: khô đậu tương: 4.2, nhiệt độ ủ 45ºC, thời gian thủy phân 8.53 giờ. Kết quả thực nghiệm cho kết quả có độ tương thích cao với mô hình.

##submission.authorBiographies##

Lưu Hồng Sơn, Đinh Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Hữu Thọ

Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tạ Thị Lượng

1Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên, 2Đại học Queensland, Úc

Đặng Thị Thái Hà

Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-24
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)