Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THỦY PHÂN KHÔ ĐẬU TƯƠNG BẰNG CHẾ PHẨM ENZYME ALCALASE THƯƠNG MẠI ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN DẠNG LỎNG Tải xuống tải PDF