ĐẶC ĐIỂM CHỦNG XẠ KHUẨN TA3.A03 PHÂN LẬP TỪ TRẦM TÍCH BIỂN VIỆT NAM

  • Đỗ Thị Tuyến, Đỗ Thị Thu Hồng
Từ khóa: Xạ khuẩn; Enzyme ngoại bào; Ưa mặn; Trầm tích; Streptomyces

Tóm tắt

Xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces có nguồn gốc từ biển là nguồn cung cấp nhiều hợp chất chuyển hóa thứ cấp với các hoạt tính sinh học đa dạng. Chủng xạ khuẩn TA3.A03 phân lập từ trầm tích biển được nghiên cứu các đặc điểm sinh học và định danh dựa trên trình tự gen 16S rRNA. Chủng TA3.A03 có khả năng tổng hợp các enzyme ngoại bào đa dạng (cellulase, protease, amylase, lipase). Chủng thể hiện hoạt tính kháng khuẩn phổ rộng chống lại các vi khuẩn kiểm định được khảo sát. Chủng có khuẩn ty khí sinh màu xám trên tất cả các môi trường thử nghiệm, cuống sinh bào tử dài và bào tử không di động. Khuẩn ty khí sinh và khuẩn ty cơ chất phát triển tốt và không bị phân nhánh. Chủng phát triển ở các điều kiện 1-7% (w/v) NaCl; pH 5,0-9,0 và nhiệt độ từ 20-45°C. Chủng TA3.A03 mang các đặc điểm sinh lý, sinh hoá điển hình của các thành viên thuộc chi xạ khuẩn Streptomyces. Kết quả so sánh với trình tự gen tương đồng trên Genbank cho thấy chủng TA3.A03 có liên quan chặt chẽ với chủng INA 766 thuộc loài Streptomyces zhihengii (độ tương đồng 98,19%). Dựa trên các xét nghiệm sinh lý, sinh hóa và hóa học, chủng xạ khuẩn nghiên cứu được định tên là Streptomyces sp. TA3.A03.

##submission.authorBiography##

Đỗ Thị Tuyến, Đỗ Thị Thu Hồng

Trung tâm nhiệt đới Việt Nga

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-27
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)