Quay trở lại chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN: MÔ HÌNH TÍCH HỢP Tải xuống tải PDF