TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN CÔNG BỐ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHI CHO VAY DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

  • Nguyễn Tiến Đạt
Từ khóa: Công bố kế toán; Công ty niêm yết; Ngân hàng thương mại; Hữu ích; Đáng tin cậy

Tóm tắt

Tại Việt Nam, thông tin kế toán công bố phục vụ nhu cầu thông tin của các ngân hàng thương mại nhận được ít sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, nhưng số lượng các nghiên cứu phục vụ nhu cầu của những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán lại rất nhiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam vẫn duy trì xu hướng sử dụng các khoản vay ngân hàng nhiều hơn so với tiếp cận nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, phần lớn là do quy mô vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn của các doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu của bài báo này là làm rõ vấn đề liệu rằng các thông tin kế toán có đóng vai trò quan trọng trong việc thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp niêm yết hay không và xác định xem rằng trong số các báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì báo cáo nào là hữu ích nhất cho việc thẩm định này. Dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu được thu thập từ khảo sát bảng hỏi, được gửi đến cho các cán bộ thẩm định ở các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Các câu hỏi được thiết kế theo thang đo 5 điểm của Likert. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với khách hàng doanh nghiệp niêm yết, thông tin kế toán công bố là nguồn thông tin quan trọng nhất khi quyết định có hay không phê duyệt khoản vay cho doanh nghiệp và cả 3 báo cáo tài chính đều có tầm quan trọng lớn trong quá trình phê duyệt này.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Tiến Đạt

Học viện Ngân hàng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-31
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)