Quay trở lại chi tiết bài viết TƯƠNG TÁC CHIẾN LƯỢC TRONG CHI TIÊU CHÍNH PHỦ: BẰNG CHỨNG TỪ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI NHẬT BẢN Tải xuống tải PDF