CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU SUẤT LOGISTICS TRONG NƯỚC TẠI MỘT CÔNG TY KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

  • Nguyễn Thị Bích Hạnh
Từ khóa: Hiệu suất logistics trong nước; Công ty khai thác khoáng sản; Vận chuyển trong nước; Năng lực của nhân viên; Mô hình phương trình cấu trúc

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất logistics trong nước của một công ty khai thác chế biến khoáng sản. Số liệu được thu thập từ 200 nhân viên trong Công ty Cổ phần Vật liệu Công nghệ cao Masan – một công ty khai thác chế biến khoáng sản lớn tại tỉnh Thái Nguyên. Các phương pháp phân tích chính được sử dụng là phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 2 yếu tố tác động đến hiệu suất logistics trong nước là yếu tố vận chuyển trong nước và năng lực của nhân viên. Trong đó, yếu tố vận chuyển trong nước có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến hiệu suất của logistics trong nước. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị tập trung vào yếu tố vận chuyển trong nước và năng lực của nhân viên được đề xuất nhằm góp phần giúp các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản cải thiện được hiệu suất logistics trong nước, để từ đó nâng cao hiệu quả, lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-31
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)