Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH LUÂN CANH LÚA - KHOAI TÂY (SRI ĐỐI VỚI LÚA VÀ PHƯƠNG PHÁP TỐI THIỂU ĐỐI VỚI KHOAI TÂY) TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN Tải xuống tải PDF