CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH THÁI NGUYÊN

  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Nguyễn Tú Anh
Từ khóa: Khu công nghiệp; Thu hút đầu tư; Nhân tố ảnh hưởng; Giải pháp hoạch định đầu tư; Giải pháp thu hút vốn đầu tư

Tóm tắt

Mục tiêu của bài báo là xác định những nhân tố chủ yếu giúp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý luận và thực hiện phỏng vấn các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tác giả đã xác định được tám nhân tố phục vụ cho việc nghiên cứu. Đã có 205 bản câu hỏi điều tra được gửi đến các công ty có vốn đầu tư tại 7 khu công nghiệp đã và đang hoạt động tại tỉnh Thái Nguyên để khảo sát. Kết quả điều tra cho thấy một số nhân tố được đánh giá là quan trọng hơn các nhân tố khác. Trong đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nhân lao động, chính sách hỗ trợ đầu tư và lợi thế đầu tư là những nhân tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng mang tính quyết định khi nhà đầu tư xem xét lựa chọn địa điểm đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

##submission.authorBiographies##

Trần Thị Thanh Xuân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - Cơ sở đào tạo Thái Nguyên

Nguyễn Tú Anh

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-04
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)