SỰ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION, HÀ NỘI

  • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Từ khóa: Hiệu quả doanh nghiệp; Cam kết của ban quản lý; Lòng tin; Quan hệ đối tác chiến lược; Thời gian hợp tác

Tóm tắt

Ngày nay, nhiều công ty sản phẩm phần mềm ra đời khiến nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin ngày càng tăng. VTI Education (tên hoạt động là VTI Academy) được thành lập để giải quyết nhu cầu đào tạo việc làm của ngành công nghệ thông tin nhưng phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh, điều này đòi hỏi công ty phải có cách kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động của họ. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các yếu tố của Quản lý quan hệ đối tác, bao gồm cam kết của lãnh đạo cao nhất, sự tin tưởng, quan hệ đối tác chiến lược và thời gian duy trì mối quan hệ, ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức của Học viện VTI, cũng để đưa ra ý nghĩa của quản lý đối với hiệu suất. Để kiểm định bốn giả thuyết trên, bảng câu hỏi email được sử dụng để thu thập dữ liệu; sau đó, áp dụng cả phân tích định lượng bằng cách sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu và phân tích định tính sau khi phân tích thống kê được thực hiện để đánh giá kỹ lưỡng hơn. Kết quả cho thấy, các yếu tố đáng tin cậy của quản lý quan hệ đối tác có tác động tích cực đến hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội. Ngoài ra, tác giả sẽ đề xuất một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của Học viện VTI Academy.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-04
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)