PHÂN TÍCH TỔNG THỂ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA SỬ DỤNG THỦ THUẬT SƯ PHẠM SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY TIẾNG ANH TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  • Vũ Văn Tuấn
Từ khóa: Phân tích tổng thể; Sơ đồ tư duy; Nhóm quan sát; Dạy tiếng Anh; Nhóm thực nghiệm

Tóm tắt

Giảng dạy tiếng Anh là một nghề đòi hỏi khắt khe, và yêu cầu các nhà giáo dục phải cải tiến phương pháp sư phạm của mình để thích ứng sự thay đổi liên tục trong dạy học. Nghiên cứu này điều tra tính hiệu quả của việc sử dụng thủ thuật sơ đồ tư duy trong giảng dạy tiếng Anh ở trình độ đại học, cụ thể là nghiên cứu tình huống tại trường Đại học Luật Hà Nội trong học kỳ 1 năm học 2020-2021. Nghiên cứu sử dụng phương pháp bán thực nghiệm với nguồn dữ liệu khai thác chính thông qua phiếu điều tra đối với giảng viên và sinh viên, bên cạnh việc phân tích kết quả của bài kiểm tra đầu vào, đầu ra. Kết quả cho thấy rằng hầu như giảng viên và sinh viên đều đánh giá cao việc sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học tiếng Anh. Ngoài ra, kết quả so sánh giữa nhóm quan sát và nhóm thực nghiệm chỉ ra rằng học tiếng Anh với thủ thuật sơ đồ tư duy mang lại kết quả học tập tích cực. Kết quả của nghiên cứu đề xuất rằng cần có những chính sách hỗ trợ trong việc sử dụng sơ đồ tư duy trong môi trường giáo dục, đặc biệt là việc học tiếng Anh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-08
Chuyên mục
Khoa học Giáo dục (KGD)