ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

  • Lâm Thị Thuân
Từ khóa: Tài liệu giảng dạy; Tiếng Anh chuyên ngành; Giáo trình; Đánh giá; Nhu cầu người học

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm tổng hợp những đánh giá từ học viên cao học tại Học viện Hành chính Quốc gia về giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý công họ đang sử dụng. Thực tế học phần tiếng Anh chuyên ngành Quản lý công là một trong những học phần chung bắt buộc ở học kỳ đầu tiên đối với học viên cao học tại Học viện Hành chính Quốc gia, song cho đến nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá về sự phù hợp của cuốn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Quản lý công hiện đang dùng. Nghiên cứu này theo cách tiếp cận của một nghiên cứu định lượng, trong đó một bảng câu hỏi khảo sát được thiết kế dành cho đối tượng nghiên cứu là 117 học viên cao học tại Học viện Hành chính Quốc gia. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra ưu điểm và những điểm chưa phù hợp của giáo trình. Giáo trình đã phần nào đáp ứng nhu cầu của người học như mục đích, nội dung học và giúp học viên phát triển phần nào các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ. Tuy nhiên, giáo trình còn một số điểm cần cải thiện để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học trong các khóa học sau. Nghiên cứu kỳ vọng đóng góp vào việc cải thiện giáo trình cho các khóa học sau cũng như cải thiện tốt hơn việc dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành tại Học viện Hành chính Quốc gia.

##submission.authorBiography##

Lâm Thị Thuân

Học viện Hành chính Quốc gia

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-08
Chuyên mục
Khoa học Giáo dục (KGD)