TÌM HIỂU NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ THÔNG TỤC TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH

  • Nguyễn Dương Hà, Bùi Ngọc Anh, Trần Thị Phương
Từ khóa: Ngôn ngữ nói thông tục; Tần suất; Năng lực; Giao tiếp tự nhiên; Sự thụ đắc

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành với mục đích đánh giá tần suất và năng lực sử dụng ngôn ngữ thông tục trong các tiết học nói của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu có sự tham gia của các sinh viên năm cuối tại Trường Ngoại ngữ. Những công cụ khảo sát trong nghiên cứu bao gồm phiếu điều tra và bản ghi chép phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy những đặc điểm chính của ngôn ngữ nói thông tục được sử dụng bởi đối tượng nghiên cứu với tần suất rất khiêm tốn. Điều này có thể nói lên một thực tế là các bạn sinh viên đang còn khá hạn chế trong việc sử dụng ngôn ngữ thông tục vào quá trình giao tiếp. Yếu tố ảnh hưởng đến sự thụ đắc về tiếng Anh thông tục này đến từ cả hai phía: người học và người dạy. Từ đó, những hoạt động dạy và học kỹ năng sử dụng ngôn ngữ thông tục được đề xuất ở phần cuối của nghiên cứu.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Dương Hà, Bùi Ngọc Anh, Trần Thị Phương

Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-08
Chuyên mục
Khoa học Giáo dục (KGD)