CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  • Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Hương
Từ khóa: Covid-19; Học trực tuyến; Phân tích nhân tố khám phá; Phân tích quy hồi đa biến; Phân tích định tính

Tóm tắt

Học trực tuyến đã được sử dụng như một phương pháp bổ sung cho cách học truyền thống từ những năm 1980, nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thì môi trường này lại trở nên bắt buộc. Mục đích của bài báo này là tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc học trực tuyến của sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên. Khảo sát trực tuyến đã được thực hiện trên 195 sinh viên. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá, hồi quy đa biến và phương pháp phân tích định tính được sử dụng để phân tích các câu trả lời. Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy có 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến việc học trực tuyến của sinh viên, bao gồm chất lượng giảng viên và thiết kế khóa học, các điều kiện thuận lợi, quản lý thời gian, mức độ hài lòng của sinh viên, và các yếu tố khác. Phân tích hồi quy đa biến khẳng định rằng cả năm yếu tố đều có ảnh hưởng quan trọng đến việc dự đoán hiệu quả của việc học trực tuyến của sinh viên. Kết quả của nghiên cứu định tính cho thấy, mặc dù việc học trực tuyến không ảnh hưởng đến thành tích học tập của sinh viên, nhưng nhu cầu kết nối xã hội phải được thừa nhận một cách đúng đắn. Tài liệu bài giảng vẫn còn đơn điệu và xuất hiện nhiều vấn đề về công nghệ; nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề nêu trên.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Hương

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-28
Chuyên mục
Khoa học Giáo dục (KGD)