YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  • Nguyễn Đức Trường
  • Nguyễn Thị Gấm
  • Dương Thị Sen
  • Hà Trọng Quỳnh
Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng; Sự hài lòng; Sinh viên; Dịch vụ đào tạo; Chất lượng dịch vụ

Tóm tắt

Sự cạnh tranh giữa các trường đại học với nhau trong việc thu hút sinh viên đòi hỏi ban lãnh đạo các trường đại học cần lắng nghe tiếng nói của sinh viên, khảo sát sự cảm nhận của sinh viên về dịch vụ đào tạo nhà trường đang cung cấp để biết sinh viên muốn gì và cần gì. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên và ảnh hưởng của nó tới sự hài lòng của sinh viên. Nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo sát bằng bảng hỏi 220 sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư được lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ cảm thông, cơ sở vật chất, độ tin cậy, nhân viên và mức độ đáp ứng có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của sinh viên đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị đã được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút người học trong và ngoài nước tới học tập tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Đức Trường

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Gấm

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Dương Thị Sen

Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

Hà Trọng Quỳnh

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-19
Chuyên mục
Khoa học Giáo dục (KGD)