CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP NGÔN NGỮ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA SINH VIÊN ANH VĂN NĂM THỨ BA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

  • Nguyễn Đỗ Thiên Vũ, Lê Văn Tuấn Khoa, Lê Thị Phương Hòa
Từ khóa: Kết quả học tập; Tiếng Anh ngoại ngữ; Chiến lược học tập ngôn ngữ; Bảng hỏi; SILL; Sinh viên có thành tích học tập cao

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu tác động của việc sử dụng các chiến lược học ngoại ngữ đối với kết quả học tập của sinh viên Anh văn năm thứ ba tại Trường Đại học Đà Lạt. Nhóm tác giả thu thập dữ liệu thông qua bảng hỏi Chiến lược học tập ngôn ngữ (phiên bản 7.0) được thiết kế trên biểu mẫu Google. Kết quả khảo sát trên 184 sinh viên cho thấy sự khác biệt trong việc áp dụng các chiến lược học tập dựa trên giới tính và chuyên ngành. Trong khi kết quả học tập và hai chiến lược bù đắp có mối liên hệ tương quan tuyến tính thuận, kết quả học tập và việc sử dụng nhóm chiến lược cảm xúc tổng thể lại có mối liên hệ tương quan tuyến tính nghịch. Ngoài ra, nghiên cứu phát hiện một số chiến lược cụ thể được sinh viên có kết quả học tập khá giỏi thường xuyên sử dụng. Từ đó, kết quả giúp nhận diện nhóm sinh viên có thành tích cao trong học tập. Cuối cùng, bài báo nêu ra một số gợi ý đối với việc áp dụng các chiến lược học tập góp phần cải thiện việc học ngoại ngữ của sinh viên.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Đỗ Thiên Vũ, Lê Văn Tuấn Khoa, Lê Thị Phương Hòa

Trường Đại học Đà Lạt

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-06
Chuyên mục
Khoa học Giáo dục (KGD)