SỰ HOÀ HỢP MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN - SINH VIÊN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ẢNH HƯỞNG BỞI CÁCH QUẢN LÝ LỚP HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TẠI MỘT CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  • Vũ Văn Tuấn, Nhạc Thanh Hương, Lã Nguyễn Bình Minh
Từ khóa: Sự hoà hợp; Ghi dấu; Phong cách quản lý lớp học; Kết quả học tập; Hài hoà

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét cách quản lý lớp học của giảng viên và cảm nhận của sinh viên đối với phong cách giảng dạy của giảng viên ảnh hưởng đến thành quả học tập của sinh viên. Khảo sát so sánh, miêu tả được sử dụng để phân tích bốn phong cách quản lý lớp học của giảng viên đó là cách quản lý quyền lực, độc đoán, dân chủ, và trao quyền. Kết quả của nghiên cứu dựa trên bảng câu hỏi do người nghiên cứu xây dựng với 141 giảng viên và 365 sinh viên được lựa chọn theo công thức Slovin tại một cơ sở giáo dục đại học trong kỳ 2 năm học 2020-2021. Kết quả đã chỉ ra rằng giảng viên và sinh viên có chung quan điểm đánh giá thấp về cách quản lý lớp học quyền lực, đánh giá cao về quản lý độc đoán, và dân chủ. Tuy vậy, họ có sự đối lập quan điểm về cách quản lý trao quyền, đó là giảng viên rất thích trao quyền cho sinh viên, ngược lại sinh viên lại đánh giá thấp và không muốn được giảng viên trao quyền. Nghiên cứu này là nguồn dữ liệu tham khảo hữu ích cho nhà giáo dục để xây dựng môi trường học năng động nhằm nâng cao kết quả học tập cho sinh viên.

##submission.authorBiography##

Vũ Văn Tuấn, Nhạc Thanh Hương, Lã Nguyễn Bình Minh

Trường Đại học Luật Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-06
Chuyên mục
Khoa học Giáo dục (KGD)