CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

  • Phan Minh Đức
  • Nguyễn Văn Bắc
  • Đỗ Trọng Hoài
  • Vũ Tuấn Anh
  • Hoàng Mai Phương
Từ khóa: Chính sách; Huyện Đơn Dương; Sinh kế; Sinh kế bền vững; Hộ gia đình

Tóm tắt

Bài viết này tập trung tìm hiểu việc lựa chọn phương thức sinh kế của các hộ gia đình ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này gồm (1) định tính nhằm khám phá và xác định các biến nghiên cứu; và (2) định lượng nhằm ước lượng, kiểm định mô hình, trình bày dữ liệu nghiên cứu bằng thống kê mô tả và kỹ thuật hồi quy Binary Logistic. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ việc phỏng vấn trực tiếp 200 hộ gia đình ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Đơn Dương bằng phương pháp chọn mẫu xác suất phân tầng theo tỷ lệ và được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn phương thức sinh kế. Các yếu tố đó tác động đến sự lựa chọn phương thức sinh kế thuần nông hay không thuần nông cho các hộ gia đình tại huyện Đơn Dương theo thứ tự tầm quan trọng, lần lượt là: (1) nghề nghiệp của chủ hộ, (2) Dân tộc, (3) Vốn vay, và (4) trình độ học vấn của chủ hộ. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm giúp chính quyền địa phương có thêm cơ sở khoa học trong việc ban hành các chính sách phù hợp nhằm phát triển sinh kế bền vững cho người dân trong huyện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-22
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)