ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986

  • Dư Thị Hà
  • Nguyễn Thị Loan
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đối ngoại; Thành tựu; Hạn chế; Kinh nghiệm

Tóm tắt

Từ năm 1975 đến năm 1986, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động đối ngoại của Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, chúng ta cũng mắc phải những sai lầm, hạn chế, làm cho đất nước bị bao vây cô lập cũng như khủng hoảng kinh tế - xã hội. Xuất phát từ thực tiễn đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những điều chỉnh về chủ trương, đường lối đối ngoại nhằm phù hợp với tình hình trong nước và thế giới. Bài báo tập trung làm rõ quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại từ 1975 đến 1986. Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu lịch sử, logic, phân tích, so sánh, bài báo đã làm sáng rõ những chủ trương và quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo hoạt động đối ngoại từ năm 1975 đến năm 1986 với những thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm lịch sử được rút ra trong quá trình lãnh đạo. Những kinh nghiệm lịch sử đó có ý nghĩa và giá trị vận dụng to lớn trong thực tiễn Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-22
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)