Quay trở lại chi tiết bài viết QUAN HỆ QUỐC PHÒNG, AN NINH VIỆT NAM - HOA KỲ (2008 - 2022): THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG Tải xuống tải PDF