THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG XANH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  • Nguyễn Thanh Lâm
  • Cao Trường Sơn
  • Bùi Văn Đoàn
  • Nguyễn Ngọc Tuấn
Từ khóa: Nông nghiệp theo định hướng xanh; Phát triển; Thách thức; Thực trạng; Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

Phát triển nông nghiệp theo định hướng xanh là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp theo định hướng xanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu gồm: thu thập số liệu thứ cấp, khảo sát thực địa, phỏng vấn hộ và xử lý số liệu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng một số mô hình nông nghiệp theo định hướng xanh đã được hình thành và phát triển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp theo định hướng xanh của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu bền vững; khả năng cạnh tranh thấp; tính dễ bị tổn thương trước tác động của thiên tai, dịch bệnh phức tạp; sự biến động của thị trường; thiếu kết nối theo chuỗi giá trị. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo định hướng xanh trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế cần đồng bộ chính sách về đất đai trong nông nghiệp gắn với tăng trưởng xanh; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp áp dụng nông nghiệp xanh thông qua hình thức chi trả dịch vụ môi trường; đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ; tập huấn nâng cao nhận thức về nông nghiệp xanh; thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-22
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)