PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (2008 – 2021) - CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾT QUẢ

  • Vũ Văn Long
  • Đào Sơn Hải
Từ khóa: Chủ trương; Nông nghiệp; Công nghệ cao; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Xây dựng nông thôn mới

Tóm tắt

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới là yêu cầu khách quan nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ năm 2008 đến năm 2021, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, coi đây là nội dung then chốt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Bằng phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic, kết hợp với phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh, bài viết làm nổi bật chủ trương và kết quả đạt được trong quá trình Đảng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo giải quyết mối quan hệ giữa phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra một số giải pháp để vận dụng vào xây dựng mô hình “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-22
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)