Quay trở lại chi tiết bài viết PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (2008 – 2021) - CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾT QUẢ Tải xuống tải PDF