QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN (1996 – 2021) VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

  • Hoàng Thị Thắm
Từ khóa: Quan điểm; Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát triển; Kinh tế tư nhân; Vấn đề đặt ra

Tóm tắt

Kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế trong nền kinh tế Việt Nam. Từ khi Đảng và Nhà nước chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân thì quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân luôn nhất quán, ngày càng được hoàn thiện. Điều này góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế này. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần được nghiên cứu sâu hơn nhằm thống nhất về mặt nhận thức, tạo sự chuyển biến về mặt hành động để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Bằng phương pháp lịch sử và logic, bài báo làm rõ quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1996 đến năm 2021. Kết quả nghiên cứu khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, bài viết rút ra nhận xét, chỉ rõ một số vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-22
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)